องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“สาธารณูปโภค สาธารณูปการพอเพียง สังคมมีคุณภาพ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้”
พันธกิจ
1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม 3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เมืองน่าอยู่ 6. ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล