สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลลุโบะบายะ

ตำบลลุโบะบายะ เป็นตำบลหนึ่งใน ๖ ตำบลของอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยี่งอ ประมาณ ๔ กิโลเมตร และมี อาณาเขตติดต่อตำบลต่างๆ ดังนี้

      ทิศเหนือ      ติดต่อตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ
      ทิศใต้       ติดต่อตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ
      ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลลุโบะบือซา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ
      ทิศตะวันตก    ติดต่อตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ มีเนื้อที่ ๒๐.๑๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒,๖๐๘ ไร่

ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และเป็นป่าภูเขาประมาณ ๑/๓ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยภูเขาจะอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ส่วนพื้นที่ราบส่วนใหญ่ของพื้นที่จะอยู่ทางทิศตะวันออก จะมีคลองน้ำสำคัญ ๒ สาย ไหลลงจากภูเขาผ่านตำบล คือ
     (๑) คลองลุโบะบายะ จะไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่๑ ตำบลลุโบะบายะความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
     (๒) คลองปาโจบาบี จะไหลผ่านหมู่ที่ ๓ ตำบลลุโบะบายะ ความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร

จำนวนประชากร
table human

สภาพของเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพด้านการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ก็มีบางส่วนซึ่งประกอบอาชีพอื่นแต่ก็เป็นส่วนน้อย อย่างเช่น รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เป็นต้น การเกษตรกรรมพอสรุปได้ดังนี้
      (๑) ทำสวนยางพารา
      (๒) ทำนา
      (๓) ลองกอง
      (๔) เลี้ยงสัตว์
      (๕) เงาะ
      (๖) มังคุด
      (๗) มะพร้าว
      (๘) สะตอ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
      – โรงสีข้าวขนาดเล็ก ๓ แห่ง
      – ร้านค้าเบ็ดเตล็ด ๑๙ แห่ง
      – ร้านซ่อมรถ ๒ แห่ง

การศึกษา

    (๑) โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง
      – โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ หมู่ที่ ๑
      – โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ หมู่ที่ ๓
      – โรงเรียนบ้านกูแว หมู่ที่ ๕
    (๒) โรงเรียนตาดีกา ๙ แห่ง
      – ตาดีกาดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๑
      – ตาดีกาดารุลนาอีม หมู่ที่ ๒
      – ตาดีกาดารุลตะเล็ม หมู่ที่ ๒
      – ตาดีกาอัลฟาลาห์ หมู่ที่ ๓
      – ตาดีกากือปาลอบาต๊ะ หมู่ที่ ๓
      – ตาดีการดารุลเตาฮีดียะห์ หมู่ที่ ๓
      – ตาดีกามากอมุดดีน หมู่ที่ ๔
      – ตาดีกายุมอียะห์ หมู่ทิ่ ๔
      – ตาดีกาตัรบียะห์อัดดีนียะห์ หมู่ที่ ๕

    (๓) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๔ แห่ง
    (๔) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด ๓ แห่ง
      – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำศูนย์มัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๑
      – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำศูนย์มัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๒
      – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำศูนย์มัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๔

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    (๑) มัสยิด ๑๐ แห่ง
      – มัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๑
      – มัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ ๒
      – มัสยิดดารุลตะเล็ม หมู่ที่ ๒
      – มัสยิดอัลฟาลาห์ หมู่ที่ ๓
      – มัสยิดกือปาลอบาต๊ะ หมู่ที่ ๓
      – มัสยิดดารุลเตาฮีดียะห์ หมู่ที่ ๓
      – มัสยิดมากอมุดดีน หมู่ที่ ๔
      – มัสยิดยุมอียะห์ หมู่ทิ่ ๔
      – มัสยิดอัตตัรบียะห์อัดดีนียะห์ หมู่ที่ ๕
    (๒) บาลาเซาะ ๑ แห่ง

สาธารณสุข

    (๑) สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง
    (๒) อัตราการมีและใช้ส้วม ร้อยละ ๑๐๐

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    (๑) ป้อมตำรวจ ๑ แห่ง

การคมนาคม
      – ถนนลาดยาง ๓ สาย
      – ถนนคอนกรีต ๑๖ สาย
      – ถนนลูกรัง ๗ สาย
      – ถนนหินคลุก ๒ สาย

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลลุโบะบายะมีพื้นที่เป็นภูเขาอยู่ประมาณ 4,000 ไร่ ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ถึงแม้โดยส่วนใหญ่ของพื้นที่จะถูกชาวบ้านจับจองเป็นที่ทำกินมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นป่าไม้อยู่ แต่ก็เหลืออยู่น้อยเต็มที่ ถ้าหากไม่ช่วยกันรักษาหรือการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ก็จะหมดไปในเวลาอันใกล้นี้
มวลชนจัดตั้ง
      – ศูนย์สาธิตการตลาด ๑ แห่ง
      – ศูนย์เยาวชนตำบล ๑ แห่ง
      – อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑/๒๕๕๐ รุ่น ๕๐ คน