01

วิสัยทัศน์

“สาธารณูปโภค สาธารณูปการพอเพียง สังคมมีคุณภาพ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้”


พันธกิจ

  1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม
  3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
  5. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เมืองน่าอยู๋
  6. ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล